Hường Dẫn Làm Nhiệm Vụ Trong Game Ngọc Rồng Online

Hướng dẫn làm nhiệm vụ nhanh nhất trong game ngoc rong online sẽ giúp bạn nhiều trong game.
r

Hưỡng dẫn làm nhiệm vụ nhanh nhất

Sau khi làm nhiệm vụ để biết bạn ở đâu thề các bạn bấm vào biểu đồ
1 Tìm sao băng đơn giản
Bước 1: Đến vác núi Aru đến cuối
Bước 2: Bay lên chỗ tàu bị cháy thấy một đứa bè thì anh em bấm vào ok nó sẽ được đưa lên người các bạn.
Bước 3: Mang đưa bè vè nhà ông Paragus
Khi hoàn thành nhiệm vụ ông paragus
Đánh khủng long mẹ
Bước 1: Các bạn đến chạm npc và đến cui
Bước 2:Các bạn đên trái đất ở đấy sẽ có khủng khủng long mẹ
Đánh song lại ra chạm phát song đi đên namec ở đất sẽ có lợn lòi mẹ.
Liên quan

0 nhận xét